لیست کتاب هایی که می بایست از کتاب فروشی ها تهیه و مطالعه شود (کتاب های علامت گذاری شده با رنگ زرد حتماَ باید تهیه شوند)

-آلودگی:آلودگی آب خاک وهوا دکتر مجید افیونی- الودگی آب و خاک وهوا دکتر مینو  دبیری-

2-اکولوژی:اکولوژی رفتار  وهاب زاده-مدیریت حیات وحش منصور مصداقی-اکولوژی نیشابوری -

3-شناخت محیط زیست:شناخت محیط زیست وهاب زاده-اکولوژی اردکانی- مبانی محیط زیست وهاب زاده

4- بیولوژی حیوانات شکاری:راهنمای صحرایی پستانداران هوشنگ ضیایی- راهنمای صحرایی پرندگان جمشید منصوری-  پرندگان خاورمیانه امین الله دیانی

5-ارزیابی محیط زیست: آمایش سرزمین دکتر مخدوم-GIS درویش صفت - جزوات تهران_ گرگان(دکتر ماهینی) - اصفهان(سفیانیان)

درصورت نیاز به جزوات با شماره تماس 09375037984 و یا با آدرس پست الکترونیک b.behroj@yahoo.com تماس بگیرید

 لیست کامل جزوات موجود محیط زیست

1- اکولوژی دکتر وارسته مرادی

2- اکولوژی دکتر کرمی

3- بیولوژی حیوانات شکاری دکتر ظهوری دانشگاه گرگان

4- شناخت محیط زیست دکتر ماهینی دانشگاه گرگان

5- بوم شناسی دکتر عدل دانشگاه یزد

6-بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری دکتر همامی دانشگاه صنعتی اصفهان

7- مبانی مدیریت حیات وحش دکتر وارسته وارسته ( جدیدو مهم)دانشگاه گرگان

8- اکولوژی و حیات وحش دکتر همامی دانشگاه صنعتی اصفهان - دکتر کرمی و دکتر وارسته مرادی

9-فنون و مدیریت حیات وحش دکتر همامی دانشگاه صنعتی اصفهان - دکتر وارسته مرادی

10- بیولوژی حیوانات شکاری دکتر علیزاده دانشگاه تهران - دکتر همامی دانشگاه صنعتی اصفهان

11- فنون مدیریت حیات وحش دکتر کرمی دانشگاه تهران _ دکتر وارسته مرادی دانشگاه گرگان

12- شناخت محیط زیست دکتر خراسانی دانشگاه تهران - دکتر ماهینی

13- زیست شناسی حفاظت دکتر ملکیان دانشگاه اصفهان

14- مبانی مدیریت حیات وحش ( جدید)  دکتر وارسته گرگان

15- ارزیابی و GIS  دکتر مخد.م دانشگاه تهران

16- ارزیابی  دکتر ماهینی دانشگاه گرگان

17- ارزیابی و GIS دکتر صفیانیان دانشگاه صنعتی اصفهان

18- GIS دکتر درویش صفت دانشگاه تهران

19- آلودگی های محیط زیست دکتر میرغفاری دانشگاه صنعتی اصفهان-

20- آلودگی آب و خاک دکتر میر غفاری دانشگاه صنعتی اصفهان

21- آلودگی محیط زیست دکتر خراسانی دانشگاه تهران

22- بوم شناسی مهره داران دکتر همامی دانشگاه صنعتی اصفهان

23- بوم شناسی مهره داران دکتر سرهنگ زاده دانشگاه یزد

24- پرنده شناسی دکتر کابلی دانشگاه تهران

25- پرنده شناسی دکتر رضایی دانشگاه گرگان

26- بوم شناسی دکتر کابلی دانشگاه تهران

27- بوم شناسی حیات وحش دکتر کرمی دانشگاه تهران

28- شناخت محیط زیست دکتر میر غفاری دانشگاه صنعتی اصفهان

29- الودگی هوا دکتر خراسانی

30-نکات مهم کنکوری شالوده بوم شناسی میمندی نژاد و مبانی محیط زیست وهاب زاده

پ32-سوالات ارشد  کارشناسی ارشد 6سال اخیر همراه با پاسخ نامه