با توجه به نزدیک شدن کنکور ارشد محیط زیست و سوالات متعدد دوستان  

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست

منابع کامل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست بعلاوه معرفی 

مباحث ویژه وکتب این آزمون برای دوستانی که زمان کافی برای مطالعه دارند رائه می گردد.کتب و جزوات مهم تر مشخص شده است.

 


- زبان تخصصی محیط زیست: کتاب جعفر نوری


- آلودگی های محیط زیست

کتاب:آلودگی افیونی+آلودگی مینو دبیری + مهندسی محیط زیست عباس پور+ فصول مربوط به آلودگی در کتاب زمین سیاره زنده و اکولوژی اردکانی

جزوه:میر غفاری اصفهان + خراسانی تهران

طراح اصلی دکتر خراسانی

مباحث

تعاریف- خواص فیزیکی آب- خواص شیمیایی آب- خواص بیولوژیکی آب- خواص رادیولوژیکی آب- شاخص های کیفیت آب- استانداردهای کیفی آب آشامیدنی- تقسیم بندی کیفیت آب در نظام ساپروبیوسیستم- پدیده غنی شدن- آلودگی نفتی- آلودگی حرارتی- عناصر کمیاب (فلزات سنگین)- آفت کش ها- روشهای تصفیه آبهای آلوده- اساس سیستم تصفیه- مراحل تصفیه فاضلاب- گندزدایی آب- روشهای هوادهی- تعریف آلودگی هوا- تاریخچه آلودگی هوا- منابع آلودگی هوا- آلاینده های شاخص- کنترل ذرات- معرفی شاخص های تعیین کیفیت هوا- اثرات آلاینده های هوا بر گیاهان- سرنوشت آلودگی ها در اتمسفر- آلودگی خاک-عوامل آلودگی خاک- فعالیت های کشاورزی- کودهای شیمیایی و آلی- سموم شیمیایی- آلودگی خاک ناشی از فضولات آلی- اثرات شوینده ها در خاک- اسیدیته خاک- آلودگی خاک ناشی از نشت گازها یا مواد سوختی- آلودگی نفتی در خاک- آلودگی صوتی و مواد زائد رادیو اکتیو- مهمترین منابع تولید سر وصدا در شهر تهران- روش های کنترل صدا- نقص در شنوایی- تقسیم بندی امواج صوتی بر حسب فرکانس- آلودگی رادیو اکتیو در محیط زیست- حساسیت بافت ها نسبت به اشعه- روش های مختلف دفع زباله های اتمی- مدیریت مواد زائد جامد- ترکیبات شیمیایی زباله- مواد زائد خطرناک- چند اصطلاح- بازیابی زوائد جامد- دفع زوائد عفونی- روش های موجود برای استفاده از انرژی مواد- کود گیاهی ( کمپوست) 


- شناخت و حمایت محیط زیست

کتاب:اکولوژی اردکانی + مبانی محیط زیست + زمین سیاره زنده + زیستن در محیط زیست

جزوه:دکتر خراسانی تهران

طراح اصلی دکتر خراسانی

مباحث

زمین و مباحث محیط زیست در آن- تعاریف موجود برای محیط زیست- شناخت زمین- اتمسفر و طبقات مختلف آن- ساختمان درونی کره زمین- جابجایی قاره ها- زمین به عنوان یک سیستم- بوم سازگان- ساختمان و عمل بوم سازگان- انواع بوم سازندگان پایداری یا ثبات- فرضیه گایا(مادر زمین)- زیستگاه و آشیان بوم شناختی- زیستگاه و آشیان بوم شناختی- زیستگاههای زیر زمینی- زیستگاههای هوایی- عوامل محدود کننده- سیرانرژی و چرخه مواد- سیر انرژی در اکوسیستم- سیر انرژی در اجراء زنده اکوسیستم زمین- چیقدر میتوان تولید کرد؟- تولید خالص و ناخالص- انرژی در درون یک جویبار یا رودخانه و اقیانوسها- کارایی انرژی و کارایی انتقال- چرخه مواد- شناخت زی- گونگی و تنوع زیست شناختی- اصطلاحات مربوط به زیستگاه گونه- چیرگی و تنوع .اصل طرد رقابتی یا اصل گاس- عوامل زیست محیطی موثر بر تنوع- قلمروهای والاس:اقلیتهای زیستی- بیوم ها (بوم سازگانهای عمده کره زمین)- حفاظت از محیط زیست- خصوصیات مشترک گونه هاد در خطر- معرفی برخی معاهدات و مجامع بین المللی زیست محیطی-مفهوم جمعیت- رشد جمعیت انسانی- پایداری و ظرفیت قابل تحمل- جمعیت انسانی به عنوان یک مشکل زیست محیطی- امید زندگی- چگونه می توان رشد جمعیت را متوقف  کرد- منابع غذا- محصول پایدار- افزایش بازدهی محصول- کنترل زیستی- عوامل موثر درتنظیم جمعیت- توالی اکولوژیکی- اصول مربوط به فرآیند توالی عبارتند از- مراحل توالی دریاچه- مکانیزم های خود نظم در سیستم های بوم شناختی- انتخاب اکو مور فولوژیکی محیط- برخی مقدمات ضروری از زیست شناسی ، ریاضیات و اسلوب شناسی علمی- اصول علم محیط زیست- متغیرهای اصلی بوم شناختی- اختلالات ناشی از آب و هوا در سیستم های بوم شناختی- اکوسیستم (جنگل و آب خیز)- سیستم های علفزار و مرتع- سیستم های کشاورزی- تالاب ها- پدیده ال نینو- بزرگ نمایی بیولوژیکی- مه دود- وارونگی هوا- اثر گلخانه ای- اثر حرارت جزیره ای


 - ارزیابی و آمایش سرزمین

کتاب:آمایش دکتر مخدوم+GIS درویش صفت +گیتاشناسی بوم سازگانها ماهینی + شالوده زیست شناسی حفاظت ماهینی+طرح ریزی پارکهای ملی مجنونیان+پارک ملی و مناطق حفاظت شده مجنونیان

جزوه:جزوات دکتر ماهینی کارشناسی و ارشدگرگان + صفحه ماهواره هاGIS  ماهینی +ارزیابی و GISاصفهان سفیانیان+ دکتر ثابت رفتار گیلان

طراح اصلی:دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی

مباحث:

تقسیم بندی منابع طبیعی- موجودی منابع کره زمین- مشکلات محیط زیست- پیدایش آمایش سرزمین- خلاصه روند ارزیابی اثرات زیست محیطی- درآمدی بر ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست- نقش انسان در ارزیابی- نظم و بی نظمی در سرزمین- ارزیابی محیط- فرایند ارزیابی توان اکولوژی محیط زیست- روش های شناسایی منابع- آمار برداری و نمونه برداری- تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای- تفسیر اتو ماتیک عکس های هوایی و ماهواره ای با استفاده از کاربدهای کامپیوتر- نظام اطلاعات جغرافیایی(GIS )-جگونگی نقشه سازی واحدهای شکل زمین- روش تهیه نقشه طبقات شیب- روش تهیه نقشه طبقات ارتفاع از سطح دریا- روش تهیه نقشه جهت های جغرافیایی- روش تهیه نقشه واحدهای شکل زمین- ارزیابی و طبقه بندی سرزمین- مدل اکو لوژیکی کاربری جنگل داری- مدل اکو لوژیکی کاربری های کشاورزی و مرتعداری- مدل اکولوژیکی آبزی پروری- سرزمین مناسب برای آبزی پروری- مدل اکولوژیکی حفاظت محیط زیست- مدل اکولوژیکی توریسم- مدل اکولوژیکی تفرج متمرکز- چگونگی ارزیابی- نقشه سازی توان سرزمین (نقشه طبقه بندی اراضی یا کابری ها)- حفاظت محیط زیست- اعمال حفاظتی در سطح ملی- بررسی طبقه بندی آی . یو . سی . ان از پارک ها و مناطق حفاظت شده- ذخیره گاه طبیعت محدود شده /ذخیره گاه علمی- مناطق حیاتی طبیعی /اندوختگاه انسان شناسی- مناطق تحت مدیریت استفاده چند جانبه /مناطق تحت مدیریت- اندوختگاه زیست سپهر- میراث طبیعت جهانی- ضرورت طبقه بندی- برخی از دستاورد ها و فواید سیستم طبقه بندی مناطق حفاظت شده-تاریخچه محیط زیست و مناطق چهارگانه ایران- جایگاه مناطق تحت حفاظت ایران در طبقه بندی نوین- طرح پارک داری- مدیریت و توسعه پارک ها- برنامه ریزی- برنامه اداری توسعه و نگهداری پارک- ساختمان ذخیره گاه زیست کره -ضرورت تغییر سیستم طبقه بندی سال1978


 اکولوژی حیات وحش

کتاب:بوم شناسی منصور مصداقی + اکولوژی کربز + اکولوژی رفتار+اکولوژی نیشابوری+اکولوژی اردکانی

جزوه:جزوات 4درس1 بوم شناسی مهره داران 2مبانی اکولوژی حیات وحش3فنون 4زیست شناسی حیات وحش-جزوات گرگان1،2،3دکتر حسین وارسته 4دکتر ماهینی-جزوات تهران124دکتر کابلی3دکتر کرمی-جزوات اصفهان124خانم دکتر ملکیان 3دکتر همامی

طراح ؟

مباحث

روشهای یررسی و مطالعه در دانش بوم شناسی- انواع مطالعات بوم شناسی- انتشار. پراکندگی و توزیع- روش های پراکنش حیات وحش (گیاهان و جانوران)- مزایای تکاملی پراکنش (چرا پراکنش صورت می گیرد؟)- تئوری انتخاب زیستگاه- تکامل زیست شناسی- تکامل توام- انقراض- گونه زدایی- مکانیزم های جداکنندهی زادآوری- روشهای انتخاب طبیعی برای گزینش فتوتیپ ها- همکنشی بین گونه- میدان اکولوژیک (آشیان اکولوژیک یا کنج اکولوژیک)- آمار حیاتی (آمار زیستی)- منحنی های بقا- رشد نمایی جمعیت- منحنی رشد منطقی- میزان واقعی رشد جمعیت- طول گنجایش غریزی (ذاتی یا سرشتی) رشد جمعیت(پرامتر مالتوسی)- مدیریت حیات وحش- دستور العمل مدیریت حیات وحش- حفاظت حیات وحش- ارزشهای حیات وحش- انواع طرفداران حیات وحش- تکامل فرد در نوع برخورد با حیوانات وحشی- آموزش حفاظت محیط زیست- زاد آوری حیوانات- تعاریف- رابطه حیات وحش با خاک و استفاده از اراضی- غذا و تغذیه حیات وحش- حرکات حیات وحش- ضمیمه- روشهای صید مجدد ومکرر- روش بیلی- روش سیبر- روش شوماخر ، اش مایر- روش اشنابل- روش سیبر ، جالی- روشهای صید به ازای واحد تلاش-روش زیپین- روش تغییر نسبت ها- تخمین جمعیت به روش غیر مستقیم- شمارش در ترانسکت خطی- برآورد تراکم به کمک روشهای فاصله ای- تنوع زیستی- تنوع کونه ای- مفاهیم اساسی بوم شناسی و دانشهای مربوط به آن- وسایل لازم برای کار در صحرا- بایگانی اطلاعات-کالی فرآیند تصمیم گیری درباره گزینش روشهای برآورد جمعیت حیات وحش (برگرفته از گرام)-طول نسل


 - بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

کتاب:پرندگان منصوری برای تصاویر + مقدمه ای بر پرنده شناسی منصوری + پستانداران ضیایی+پرندگان خاورمیانه دیانی

جزوه:گرگان پرنده و بیولوژی دکتر حمید رضا رضایی-تهران پرنده کابلی بیولوژی علیزاده-اصفهان پرنده همامی؟یا ملکیان بیولوژی ملکیان

طراح اصلی ؟

مباحث

فون پستانداردن ایران- تعاریف حیات وحش- مشخصات پستانداران- زیستگاه- زیست جغرافیا- کنوانسیون جهانی تجارت گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض (سایتیس)- طبقات فهرست سرخ آی . سی.  یو . ان- گونه های اندمیک ، نیمه اندمیک ، بومی ، غیربومی و پیوندی- فون پستانداران دنیا- خانواده خوک- خانواده گوزن ها- خانواده گاوسانان- راسته فرد سمان- گوشتخواران- خانواده خرس ها- خانواده راسوها- خانواده خدنگ- خانواده کفتار- خانواده گربه سانان- راسته فک ها و شیر دریایی- راسته گاوهای دریایی- راسته نهنگ ها ( آب بازان)- خانواده والها- خانواده دلفین ها- خانواده پور پویزها- راسته حشره خواران- خانواده خارپشت ها- خارپشت اروپایی خارپشت ایرانی-خانواده حفار ها- حفاراروپایی ( موش کور اروپایی)- حفار ایرانی- راسته خفاشها- راسته جوندگان- خانواده سنجابک ها- خانواده سنجابک ها- سنجابک دم موشی ایرانی- خانواده تشی- خصوصیات کلی پرندگان- پر پرندگان- پرهای اصلی- پرهای غیر اصلی یا کرک پرها- پای پرندگان- انواع پا در پرندگان فاقد پای پرده دار- حواس در پرندگان- اسکلت پرندگان- دستگاه گوارش- دستگاه تناسلی- دستگاه گردش خون- دستگاه تولید صدا- عادات و رفتار پرندگان تولید مثل- انکو باسیون تخمها ( جوجه کشی)- رشد و پرورش جوجه ها- مهاجرت- انواع پرواز در پرندگان- تغذیه در پرندگان- شکار توسط پرندگان شکاری- ریمه (پلت)- راسته غواص سانان- راسته کشیم سانان- راسته پلیکان سانان- راسته لک لک سانان- راسته غاز سانان- راسته کبوتر دریایی سانان- راسته ماکیان سانان- راسته درنا سانان


 کتاب + جزوه = قبولی ارشد